Privacy- en cookieverklaring

THOMAZ hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet bescherming persoonsgegevens.
Dit betekent concreet dat uw persoonsgegevens door THOMAZ op behoorlijke, vertrouwelijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en dat deze gegevens door THOMAZ slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden gebruikt.

Wie is THOMAZ?
THOMAZ is de overkoepelende handelsnaam voor vijf entiteiten:

 • Van Kleef Holding Benschop B.V, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30058967 en geregistreerd onder BTW-nummer NL004667815B01
 • Van Kleef Beheer Snelrewaard I B.V, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30077359 en geregistreerd onder BTW-nummer NL008170381B02
 • Van Kleef Beheer Snelrewaard II B.V, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30124214
 • Maatschap van Kleef Vastgoed ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 51211629 en geregistreerd onder BTW-nummer NL803205314B01
 • Mevr. G. van Kleef geregistreerd onder BTW-nummer NL001194908B97.

Wij zijn actief in het ontwikkelen, beheren en exploiteren van commercieel en residentieel vastgoed en houden kantoor aan de Van Leeuwenhoekweg 9 3401 ML IJSSELSTEIN UT.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Als u informatie aanvraagt via onze website, contact met ons opneemt en/of een dienst van ons afneemt of opdracht van ons aanvaardt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. THOMAZ verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het verlenen van diensten die samenhangen met beheer en exploitatie van vastgoed.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • naw gegevens; 
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bank- en betaalgegevens;
 • en eventuele andere contactgegevens.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Wij hanteren de volgende rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens: het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast zijn we op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken o.a. in het kader van:
anti-witwaswetgeving en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of regelgeving;
boekhoudkundige verwerking;
fiscale verplichtingen.

Als u niet wenst te worden benaderd door THOMAZ met informatie of andere boodschappen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van THOMAZ.

Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens door THOMAZ
THOMAZ is in sommige gevallen verplicht om uw identiteit vast te stellen. Dit geldt bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van specifieke rechten, zoals het recht op inzage in uw gegevens. Verder geldt dit bij het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten. In dat kader kan THOMAZ u vragen om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken.

Op welke wijze beschermt THOMAZ uw persoonlijke informatie?
THOMAZ heeft passende organisatorische, fysieke en elektronische informatiebeveiligings maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling van gegevens
De uitvoering van de overeenkomst kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties, zoals onze technisch beheerder, makelaar, accountant en firma’s die voor ons onderhoud en reparatie van roerende en onroerende zaken uitvoeren. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en THOMAZ of wanneer THOMAZ hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. THOMAZ exploiteert persoonsgegevens niet commercieel en verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

Bewaren van persoonsgegevens
THOMAZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics die informatie genereerd door middel van analytische cookies op uw computer en dit vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Aangezien het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd, is de data geanonimiseerd nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ondanks dat via de instellingen het delen van gegevens met Google is geminimaliseerd, kan Google deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Social Media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina´s te kunnen delen op sociaal netwerk Facebook en instant messaging app WhatsApp. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van deze social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij onze website en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Contactgegevens THOMAZ en overige informatie
U kunt uw verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan onze Privacy Expert via email adres info@THOMAZ.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wilt u meer weten over de Wet bescherming persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen
Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.