FAQ


Servicekosten
  • De kosten worden in beginsel toegerekend aan de huurder(s) op basis van het aantal gehuurde m2 ten opzichte van het totale aantal m2 van het gebouw. Specifiek voor energieverbruik wordt - met behulp van tussenmeters - een verdeelsleutel op basis van werkelijk verbruik nagestreefd. Bij het aangaan van de huurovereenkomst kunnen nadere afspraken gemaakt worden met betrekking tot de te hanteren verdeelsleutel voor de toedeling van servicekosten.